Restrikce krmiva ve výkrmu králíků

02 ledna 2018
-
2 minut

V České republice má společnost De Heus testační farmu, ve které jsme si ověřili výše uve­dené teoretické předpoklady v praxi. Zároveň nás také zajímal vliv restrikce krmiva na porážkovou váhu králíků. S výsledky experimentu vás seznámíme v následujícím textu.

Do testu bylo zařazeno 737 králíků rozdělených do 3 skupin. Skupina A byla krmena ad libitum, skupině B byla podávána restrikce 90% a skupině C 80% den­ní krmné dávky. Všichni králíci byli krmeni stejnou šarží krmiva K Protek. Králíci byli odstaveni ve věku 39 dnů. Antibiotická léčba nebyla v průběhu testu dovolena. Králíci měli neomezený přístup k pitné vodě. viz. Graf 1
denni_prijem_krmiva_de_heus.png

Graf 1 Denní příjem krmiva

VÝSLEDKY TESTU

Výsledky potvrzují hypotézu, že restrikce krmiva zlep­šuje konverzi krmiva. V našem případě až o kilogram oproti krmení ad libitum. viz. Tab 1

Skupina A (ad libitum)

5,278

Skupina B (90% restrikce)

4,576

Skupina C (80% restrikce)

4,212

Tab. 1 Konverze krmiva

Mezi skupinou krmenou ad libitum a restrikcí 90% nejsou žádné rozdíly. Výrazně menší přírůstek je u skupiny krmené restrikcí 80%.

Skupina A (ad libitum)

1,194

Skupina B (9% restrikce)

1,195

Skupina C (80% restrikce)

1,033

Tab. 2 Přírůstek

Mortalita

Taktéž vývoj mortality potvrzuje předpoklady, že restrikce krmiva má přímý vliv na úhyn králíků ve vý­krmu. V našem testu byl úhyn ve výkrmu u skupiny krmené restrikcí poloviční oproti skupiny krmené ad libitum. viz. Graf 2
mortalita.png
Graf 2 Mortalita

ZÁVĚR

Přestože denní přírůstek ve výkrmu, a tím i porážková váha, byl nejmenší u skupiny při restrikci 80%, díky nejmenšímu úhynu (tzn. největšímu počtu prodaných kusů králíků) bylo v součtu prodáno nejvíc masa právě u této skupiny. Tím se tato skupina stává pro chovate­le nejekonomičtější. Zároveň bych chtěl připomenout, že díky nejlepší konverzi krmiva u skupiny C zde byla i nejmenší spotřeba krmiva (nižší náklady). viz. Tab. 3

  Skupina A (ad libitum) Skupina B (90% restrikce)  Skupina C (80% restrikce)
Denní přírůstek (g) 37,18  36,56  32,5 
Průměrná porážková váha (kg)  2,61  2,6  2,4
Celkem prodáno (kg)  431,7  484  492

Tab. 3  Shrnutí výsledků testu

 Chcete se dozvědět více podrobností, kontaktujte našeho specialistu na výživu faremních králíků.