Bezpečnost a konzistentnost: Dvě hlavní přísady krmiv pro zvířata

29 dubna 2022
-
6 minut

Po celém světě společnost De Heus poskytuje farmářům řešení krmiv a technickou podporu, které potřebují ke splnění cílů svých farem. Za účelem splnění výživových požadavků dobytka a vodních živočichů a rostlin a generování předvídatelných výsledků společnost De Heus zavedla ve všech svých obchodních jednotkách konzistentní přístup ke kvalitě krmiv. Ať už jste tedy v Polsku, Nizozemsku, nebo Ghaně, každý pytel krmiv, které továrna De Heus zítra vyprodukuje, bude mít stejnou kvalitu jako dnešní pytel.

Řešení krmiv a technická podpora, které společnost De Heus farmářům poskytuje, musí být bezpečné a z hlediska kvality konzistentní. Znovu a znovu. Náš přístup tvoří práce, která začíná nákupem surovin a končí podporou na farmě, chráněná lidmi z oddělení zajištění kvality (QA) a kontroly kvality (QC). „Kvalita je klíčovou součástí naší značky. Jako oddělení QA zajišťujeme, aby naši kolegové mohli komunikovat o konzistentní prémiové kvalitě našich krmiv,“ říká Carl IJzerman, manažer skupiny pro QA a QC ze společnosti De Heus global v Ede. „Od našich surovin až po složení krmiva a od personálního oddělení až po správu budov – každé oddělení dodržuje dané postupy, aby bylo možné zajistit, že úroveň kvality společnosti De Heus bude splněna,“ dodává Aisha Senya, vedoucí QA ve společnosti De Heus Ghana. „Na tyto postupy dbáme.“  

IJzerman a Senya se dělí o své zkušenosti se zajišťováním kvality v rámci společnosti De Heus a zamýšlí se nad založením oddělení QA a QC v Ghaně, důležitostí výměny názorů ve světě a výzvami, které na ně čekají. Oddělení QA a QC a oddělení pro složení krmiva ve společnosti De Heus jsou středobodem zajištění bezpečných a konzistentních řešení krmiv pro farmáře. 

Jak to funguje?

IJzerman: „Pokud jde o konzistentnost, oddělení QA zajišťuje, aby byly definovány parametry, které tvoří kvalitu řešení krmiva. V závislosti na typu zvířete se úrovně kvality určují dle fyzických aspektů, jako je tvrdost a velikost, a výživových složek, jako jsou bílkoviny, tuky, vitaminy, minerály a aminokyseliny.“ 

Skořápky ústřic

„Naše krmivo pro nosnice je doplněno lasturami ústřic, což je zdroj vápníku, který zlepšuje kvalitu skořápek. Naši odborníci na výživu potřebují, aby tyto lastury ústřic byly poněkud hrubší, protože tak mají pozitivní vliv na trávení a příjem vápníku slepic. Občas naše továrna obdrží dávku velmi jemných lastur ústřic. Ty nemůžeme do krmiva pro nosnice použít, protože by to ovlivnilo kvalitu skořápek vajíček. Díky tomu, že naše továrna vyrábí krmiva pro více druhů zvířat, můžeme lastury ústřic, které nesplňují očekávání pro krmivo pro nosnice, použít jinde – do krmiv pro brojlery nebo prasata. Závisí to na přínosech, které mohou krmivu dodat.“  – Aisha, vedoucí QA ve společnosti De Heus Ghana.

Rozhodnutí o těchto úrovních přijímá oddělení pro složení krmiv. Jako oddělení QA stanovujeme postupy, které zajišťují, že tyto úrovně budou ve všech dávkách krmiva konzistentní, zatímco oddělení QC stanovuje metody měření a rozhodnutí o přijetí. „Pokud jde o bezpečnost našich produktů, oddělení QA odpovídá za stanovení přísných limitů úrovně bezpečnosti a jejich ochranu v rámci našeho výzkumu, provozu a produktů.   

Senya: „Uvedu příklad: Když do naší továrny v Tema dorazí nákladní auto s kukuřicí, moji kolegové z oddělení kontroly kvality odeberou vzorky a v laboratoři provedou jejich analýzu. Data, která z analýzy získají, jsou poté porovnána s předem danými standardy a specifikacemi. Pokud kukuřice nesplňuje naše očekávané požadavky pro krmivo z hlediska fyzických parametrů nebo výživových hodnot, pokusíme se ji využít pro jiná krmiva, která nevyžadují stejné parametry. To vše však závisí na standardech dohodnutých s našimi zákazníky. Tyto standardy jsou vždy nejdůležitější.“  

Nejdůležitějším kritériem kvality v řešeních krmiv společnosti De Heus je splnění výživových požadavků dobytka a vodních živočichů a rostlin a generování předvídatelných výsledků. Proč je předvídatelnost tak důležitá?  

IJzerman: „Každá farma je jiná, z hlediska velikosti, zvířat a dostupných technologií. Krmivo, které farmáři svým zvířatům dávají, musí vyhovovat jejich konkrétní situaci a cílům řízení. Pokud krmivo není konzistentní, farmáři nedosáhnou výsledků kvality, které potřebují k tomu, aby splnili své cíle.“  

Senya: „Těchto výsledků dosahujeme v kombinaci s dobrým řízením farmy. Náš tým pro podporu na farmě každý den farmáře navštěvuje, aby zákazníky a jejich výsledky zkontroloval. Pokud má farmář problémy, naši kolegové se nejprve pokusí je vyřešit provedením kroků v řízení farmy. Například pokud je problémem nízká kvalita vaječných skořápek, může být dostačující změnit určité postupy, například dostupnost vody a příjem krmiva nosnic. Pokud však problémy nejsou důsledkem řízení farmy, oddělení QA a QC mohou využít informace od týmu podpory farmy a ve spolupráci s dalšími odděleními (v závislosti na typu problému) se snaží zjistit možné příčiny a navrhnout řešení a preventivní kroky, aby bylo možné problém vyřešit.“ 

Zjistěte více o našem přístupu k udržitelnosti

Seznamte se s naším programem zodpovědného krmení

Každá země je jiná a čelí vlastním problémům v kontextu výroby krmiv pro zvířata. Jak s téměř 20 obchodními jednotkami po celém světě zajišťujete konzistentnost a bezpečnost v oblasti kvality krmiv ve všech obchodních jednotkách? 

IJzerman: „Mým úkolem je sjednotit oddělení QA a QC všech našich obchodních jednotek, shromažďovat data a mít přehled o tom, co se v každé obchodní jednotce děje, a zpřístupnit tato data na místní úrovni. Naším nejdůležitějším nástrojem je naše online databáze ProQ. Obsahuje data ze všech našich oddělení QA – například výsledky auditů dodavatelů, statusy dané určitým zdrojům surovin a jakékoli stížnosti, které se mohly objevit. Pro nákupčího v Polsku může být velmi užitečné poznat zkušenosti kolegů v Nizozemsku, kteří nakoupili konkrétní suroviny od stejného zdroje. Loni zabránili potenciálnímu stažení 10 000 MT krmiva z oběhu díky sdílení informací o nestabilitě určitého vitaminu, která mohla zvířatům způsobovat zdravotní problémy.“ 

„Kvalita je klíčovou součástí naší značky.“

Carl IJzerman

Group Manager QA & QC at De Heus global in Ede

Senya: „ProQ obsahuje také všechny postupy a specifikace QA dle firemních standardů společnosti De Heus. To se nám hodilo, když jsme zakládali mé oddělení v Ghaně, abychom mohli zajistit, že naše krmiva budou konzistentně splňovat výživové potřeby a generovat předvídatelné výsledky. A jak říká Carl, teď, když jsme se zaběhli, mohu porovnat dokumenty, jako například postupy, kontrolní seznamy a pracovní pokyny podobných procesů, s dokumenty kolegů odjinud ze světa. Na oplátku sdílíme naše data z Ghany a pomáháme zvyšovat kolektivní znalosti o kontrole kvality ve společnosti De Heus.“  

IJzerman: „V globálním oddělení společnosti De Heus se snažíme co nejvíce vyhýbat přísným předpisům. Obchodní jednotka musí definovat své vlastní cíle podle toho, čeho chce na lokální úrovni dosáhnout. Můj tým poté jednotce může pomoci zodpovědět otázky o tom, jak může dosáhnout svých cílů. Ale jak zmínila Aisha, máme určité minimální firemní standardy. Například o maximální toleranci dávkování. 

„Existuje jedna výjimka. Například pro homogenitu a přenos reziduí léčiv máme velmi podrobně předepsané požadavky. Některá z našich řešení krmiv doplňujeme léky, pro zvířata, která vyžadují lékařskou péči. Po celém světě musí naše závody pro výrobu krmiv pro zvířata dodržovat stejné postupy, které zabrání tomu, aby se jakákoli rezidua dostala do krmiva, do kterého nepatří.“ 

Jaké jsou podle vás v oblasti kvality největší problémy, kterým čelíte?

Senya: „Letos jsme v Ghaně v období sucha zažili prudké deště. To může mít vliv na úrovně aflatoxinu (toxické plísně) v zrnech i krmivech, které se zvyšují s nedostatkem slunce, jež pomáhá sušit zrna, a vyšší vlhkostí ve skladech. Pro naše oddělení QA a QC to znamená, že můžeme dostat více surovin s nekonzistentní kvalitou. S naším týmem nákupu spolupracujeme, abychom mohli farmáře informovat o správných postupech skladování, které zlepší konečnou kvalitu uskladněných surovin. Pokud dodají suroviny, které my odmítneme, pomůžeme jim pochopit standardy a požadavky jejich produktů. Naučili se si toho vážit. I když nejsem v přímém kontaktu s dodavateli nebo zákazníky, jako vedoucí QA mohu zlepšit smýšlení o kvalitě na obou stranách řetězce a pomoci zvýšit úroveň kvality.“  

IJzerman: „Klimatické změny zvýší výskyt mykotoxinů v surovinách – předpokládám, že se jim bude věnovat stále větší celosvětová pozornost. Současně se jedná o zdroj napětí mezi zvyšující se přesností laboratoří a detailností legislativy po celém světě. Již nejdou ruku v ruce. Legislativa nyní vychází z principu „co nejde změřit, to je nepřijatelné“, přičemž laboratoře jsou schopny měřit stále větší detaily. Pokud se legislativa nezmění, povede to k nefunkční situaci. Je to problém pro celý globální potravinový řetězec, který bude v blízké budoucnosti vyžadovat politickou pozornost. Spolu s některými dalšími kolegy působím v organizaci FEFAC a snažíme se tyto problémy řešit v rámci dialogů v celém odvětví.