Převzetí odpovědnosti za budoucí generace

29 března 2022
-
5 minuty

Odpovědný a udržitelný přístup k dostatečnému zásobení a výrobě bezpečných potravin pro rostoucí světovou populaci přináší řadu problémů. Problémů, které můžeme vyřešit jen nalezením společných a přístupných řešení týkajících se udržitelného rozvoje.

Jako rodinná firma v oboru výživy zvířat usiluje společnost De Heus o stále větší přínos k udržitelné výrobě bezpečných a zdravých potravin. Díky naší stále větší oblasti působení si uvědomujeme naši globální odpovědnost. Proto hrajeme aktivní roli ve vývoji řešení, která budou našim zákazníkům, partnerům v dodavatelském řetězci, místním komunitám a životnímu prostředí přínosem. 

Začlenění udržitelného rozvoje do strategie naší společnosti

Během posledních dvou let společnost De Heus podnikla důležité kroky v identifikaci svého celosvětového přínosu k udržitelnému rozvoji vývoji krmiv. Zásadním momentem bylo zavedení našeho celosvětového programu udržitelnosti Responsible Feeding v roce 2020. Cílem bylo pomoci obchodním jednotkám stanovit jaké cíle a aktivity přináší hodnotu a pozitivní vliv na jejich místní trhy a komunity. Program Responsible Feeding stojí na čtyřech pilířích, které zahrnují aktivity společnosti De Heus a naše postavení v dodavatelském řetězci produkce krmiv, v němž působíme: krmiva pro potraviny, udržitelný dodavatelský řetězec, podpora komunit a úspěšní zaměstnanci.  

Navzdory omezením, která přinesl Covid-19, se nám v tom samém roce podařilo v rámci online seminářů zavést program Responsible Feeding ve většině obchodních jednotek společnosti De Heus. Dostalo se mu velmi pozitivního přijetí, následovala snaha o definování významu udržitelnosti v rámci naší společnosti v globálním kontextu. Obchodní jednotky společnosti De Heus se snažily dosáhnout celosvětových ambicí, aby dokázaly stanovit směr, kterým se společnost ubírá. 

Tento impuls vedl v březnu roku 2021 k uspořádání prvního globálního summitu pod názvem De Heus’ first Global Sustainability Summit in March 2021. Tento čtyřdenní virtuální summit nabídl otevřený dialog mezi kolegy ze Skupiny a místními obchodními jednotkami týkající se čtyř nejnaléhavějších problémů udržitelnosti souvisejících s produkcí živočišné výroby: snížení obsahu antibiotik, udržitelnost sóji, možnost zmenšit naši uhlíkovou stopu a naše úsilí pomáhat místním farmářům s rozvojem jejich podnikání. Kolegové si vyměnili své názory, stanovili priority a určili možnosti ke společnému přístupu k těmto výzvám. Společně s Coem a Koenem de Heus, CEO společnosti De Heus Animal Nutrition, formulovali čtyři globální ekologické cíle: naši odpověď na největší současné výzvy udržitelností v krmivářském průmyslu. 

 

De_Heus_Animal_Nutrion_Sustainability_Taking_responsibility_for_Future_generations_EPI2.jpg

Zjistěte více o našem přístupu k udržitelnosti

Seznamte se s naším programem zodpovědného krmení

Přístupná řetězová řešení, která přináší hodnotu všem

Abychom mohli položit dobrý základ pro rozvoj naší politiky udržitelnosti, bereme r. 2022 jako počáteční, tedy rok nula. Pokud chceme stanovit cíle SMART a sledovat náš výkon a pokrok v oblasti našich závazků v rámci organizace, je důležité, aby byl náš dopad měřitelný a kvantifikovatelný. Současně pak vývoj mimo organizaci tlačí společnost De Heus k větší transparentnosti. Partneři v řetězci chtějí znát naši uhlíkovou stopu, akcionáři se ptají na náš výkon v oblasti ESG a v roce 2023 začne platit směrnice EU o hlášení podnikové udržitelnosti. 

Udržitelný rozvoj se stal hlavní myšlenkou propojující aktéry řetězce výroby potravin. Znamená navození rovnováhy mezi náklady, lidmi a planetou. To, co se může na jednom konci řetězce zdát jako udržitelné řešení, může na druhé straně světa zahrnovat neudržitelné praktiky. Pro podporu a zajištění udržitelnosti bylo pro nás zásadní zahájení spolupráce a partnerství na vývoji přístupných řešení, která budou přínosem všem zůčastněným skupinám potravinového řetězce. Od pěstitele sóji přes chovatele dobytka až po koncového spotřebitele. Od  zemí pěstitelských po země spotřebitelské. 

V souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN odrážejí naše globální zelené cíle naši ambici dosáhnout udržitelnější produkce krmiv a potravin do roku 2030.

Omezení používání antibiotik v našich řetězcích

Antimikrobiální rezistence v posledních desetiletích výrazně vzrostla. Dle Světové zdravotnické organizace je jednou z hlavních příčin tohoto nárůstu zneužívání a nadužívání antimikrobik u lidí, zvířat i rostlin. Obezřetnější přístup k jejich používání v řetězcích živočišných bílkovin je tedy klíčové. 

  • V roce 2030 se společnost De Heus Animal Nutrition stane předním a vedoucím partnerem v rámci hodnotového řetězce, aby bylo možné zlepšit zdraví zvířat na farmě a používat antibiotika s větší obezřetností. 
  • V roce 2030 nebude společnost De Heus Animal Nutrition používat antibiotika pro podporu růstu nebo jako preventivní opatření a nebude používat žádná pro léčbu lidi kritická antibiotika (WHO). 

Pomoc místním farmářům s rozvojem jejich podnikání

Nezávislí chovatelé hospodářských zvířat a akvakultury hrají zásadní roli v oblasti zajištění lokálních potravin, zejména v zemích, kde se zemědělství stále rozvíjí. Podpora jejich podnikatelské činnosti a profesionality pomáhá posílit jejich pozici řetězci. Což v konečném důsledku zlepšuje odolnost místních hodnotových řetězců a přístup k bezpečným a zdravým živočišným bílkovinám.

  • Do roku 2030 společnost De Heus Animal Nutrition vyškolí 100 000 farmářů a zaměstnanců farem v profesionálním řízení farmy, snížení obsahu antibiotik, zajištění pohody zvířat, biobezpečnosti, biodiverzity, certifikace Global G.A.P. a snížení CO2. 

Zvýšení udržitelného zajišťování surovin

Protože celosvětová poptávka po živočišných bílkovinách stále roste, musíme snížit dopad, který má naše výroba krmiv na podnebí a životní prostředí, abychom mohli chránit zranitelné ekosystémy. Hodnotový řetězec musí podporovat dobré postupy v pěstitelských zemích a vybízet dodavatele, aby suroviny získávali udržitelnějším způsobem. 

V roce 2025 budou všechny obchodní jednotky společnosti De Heus Animal Nutrition používat:

  • Certifikovanou sóju (v souladu s pokyny federace FEFAC pro zajišťování sóji),
  • Certifikovaný palmový olej (buď RSPO, nebo od dodavatelů s ověřitelnými zásadami nulového odlesňování),
  • Certifikované produkty z rybího masa nebo tuku, aby svým zákazníkům mohli nabídnout řadu udržitelných variant na relevantních trzích. 

Schopnost zmenšit naši uhlíkovou stopu

Klimatické změny jsou celosvětový problém, který přesahuje hranice států. Produkční řetězce živočišné výroby zodpovídají za 14,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Emise na jednom místě mohou mít vliv na lidi jinde. Od všech aktérů v hodnotovém řetězci se tedy očekává, že vypočítají svůj přímý a nepřímý dopad na životní prostředí v souvislosti se svými aktivitami v rámci řetězce, poskytnou transparentní data a budou společně pracovat na snížení emisí skleníkových plynů. 

  • V roce 2022 bude společnost De Heus Animal Nutrition moci vypočítat, definovat a stanovit cíle pro uhlíkovou stopu všech svých produktů. 
  • V roce 2023 provede základní měření CO2 v rámci celé skupiny. 
  • V roce 2023 bude zákazníkům moci poskytnout poradenství na farmě na míru, aby zákazníci dokázali zmenšit svou vlastní uhlíkovou stopu. Na základě výsledků měření ve skupině pak definuje cíle a bude hledat řešení pro zmenšení své uhlíkové stopy.